Vilkår og betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Fortolkning og anvendelsesområde

 

1.1

 

I disse betingelser har følgende udtryk følgende betydning:
Sælger/HBC Systems A/S, et dansk registreret aktieselskab (moms nr. DK 40293698).

 

Køberen:
Den person, virksomhed eller det selskab, der indgår kontrakt om at købe varer af sælgeren
Varerne:
De varer, som sælgeren skal sælge til køberen
Kontrakten:
Kontrakten om sælgers salg af varerne til køber

 

Kontraktens nærmere detaljer
De detaljer i kontrakten, der er skriftligt aftalt mellem parterne, skal skriftligt omfatte telex, telegrammer og kabelgrammer.

 

1.2         

 

Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen fra HBC Systems, er HBC Systems' salgs- og leveringsbetingelser bindende for parterne og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, der er i strid med disse betingelser, herunder betingelser, der er udarbejdet og fremsendt af køberen.

 

2. Udarbejdelse af kontrakten

 

2.1         

 

Kontraktens vilkår består af Kontraktbestemmelserne, disse salgsbetingelser og eventuelle andre vilkår, som HBC Systems skriftligt har godkendt. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontraktbestemmelserne og disse betingelser har kontraktbestemmelserne forrang.

 

2.2         

 

Ingen vilkår i et dokument udstedt af køberen eller i mundtlig kommunikation mellem parterne skal gælde for kontrakten, og disse betingelser eller kontraktbetingelser må ikke ændres uden Sælgers skriftlige samtykke.

 

2.3         

 

For at Kontrakten skal være en fuldstændig redegørelse for forståelsen mellem parterne med hensyn til salget af Varerne, skal Køber sikre sig, at enhver førkontraktlig erklæring, som han ønsker at basere sig på, udtrykkeligt er blevet indarbejdet i Kontrakten ved skriftlig aftale med HBC Systems. Ved indgåelsen af kontrakten kan køberen ikke basere sig på sådanne erklæringer fra eller på vegne af HBC Systems, som ikke er blevet indarbejdet på denne måde.

 

2.4         

 

Beskrivelser og illustrationer af Varerne, der er vedlagt et tilbud eller er indeholdt i et katalog, er kun en generel fremstilling af Varerne og er ikke beregnet til at være pålidelige med hensyn til detaljer, da der løbende foretages forbedringer.

 


3. Myndighed

 

3.1         

 

Ingen uafhængig person/virksomhed, såsom en agent, repræsentant eller mægler, har ret til at binde HBC Systems, medmindre der er indgået en skriftlig aftale herom.

 

 

4. Tilbud og ordrer

 

4.1         

 

Medmindre de accepteres inden forfald eller tilbagetrækning, bortfalder tilbud fra sælgeren automatisk efter 60 dage, men kan trækkes tilbage tidligere.

 

4.2         

 

Sælgerens tilbud er blot en opfordring til at indgå en aftale. Der er ingen kontrakt, før sælgeren har accepteret købers ordre skriftligt, og ingen af sælgers ansatte eller agenter har bemyndigelse til at indgå kontrakter på anden vis.

 

 

5. Priser

 

5.1         

 

Alle priser, herunder priserne i den prisliste, der er udarbejdet af HBC Systems, er dagens priser ab fabrik og eksklusive moms, andre offentlige afgifter og emballering. HBC Systems forbeholder sig ret til at ændre prislister og katalogmateriale med 30 dages varsel.

 

5.2         

 

Prisen er eksklusive arbejde forårsaget af defekte materialer leveret af køber og overarbejde, der skyldes, at arbejdet skal udføres hurtigere end normalt; prisen er desuden eksklusive opbevaring af det færdige arbejde.

 

5.3         

 

Prisen er baseret på den valutakurs, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse. Efterfølgende valutakursudsving på mere end 5 % giver HBC Systems ret til at justere sine priser tilsvarende. 

 


6. Leveringsbetingelser

 

6.1         

 

Levering sker i henhold til Incoterms EXW, Incoterms 2000, hvorefter køber bærer risikoen og alle omkostninger i forbindelse med levering, herunder transportomkostninger, når varerne er færdige og klar til levering. Køber er forpligtet til i god tid at meddele sine ønsker med hensyn til transportform. I modsat fald er HBC Systems berettiget til at vælge transportform og -vej.

 

6.2         

 

Hvis leveringen forsinkes, er HBC Systems forpligtet til straks at underrette køberen herom. Hvis forsinkelsen er betydelig, har køberen ret til at give meddelelse til sælgeren om, at varerne skal afsendes inden 30 dage efter datoen for denne meddelelse, hvorefter køberen som sin eneste mulighed for at afhjælpe dette har ret til straks at give yderligere skriftlig meddelelse om, at kontrakten skal ophæves for så vidt angår de varer, der ikke er klar til afsendelse, men denne ret kan ikke udøves, hvis forlængelsen af leveringstiden skyldes en misligholdelse fra købers side. Hvis leveringsfristen overskrides med mere end 60 dage, kan forsinkelsen betegnes som betydelig. Køberen kan ikke gøre ovenstående krav gældende, hvis forsinkelsen skyldes køberens eller en underleverandørs forhold. Under alle omstændigheder kan køberen ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder erstatning for tab af brug af produkterne og handelstab, og han kan heller ikke gøre yderligere krav gældende.

 

6.3         

 

Hvis køberen ikke accepterer leveringen på det aftalte tidspunkt, f.eks. ved at misligholde sin forpligtelse til at afhente varerne, er HBC Systems berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning. HBC Systems har endvidere ret til at sælge eller opbevare varerne for købers regning. Opbevaring af varerne sker på købers risiko.

 

6.4         

 

Levering af en større eller mindre mængde af Varerne end den mængde, der er fastsat i Kontrakten, levering af andre varer, der ikke er fastsat i Kontrakten, eller levering af Varer, hvoraf kun nogle er defekte, giver ikke Køber ret til at afvise alle de leverede Varer eller til at ophæve Kontrakten helt eller delvist. Ethvert krav vedrørende fejl i mængden eller typen af varer eller vedrørende de leverede varers tilstand skal fremsættes skriftligt over for sælgeren senest 10 dage efter, at køberen har modtaget varerne.

 

6.5         

 

Enhver skade på varerne under transport skal rapporteres skriftligt til HBC Systems inden for 3 dage efter, at køber har modtaget varerne. Køber er forpligtet til at undersøge varerne straks ved modtagelsen og senest 3 dage efter modtagelsen at give meddelelse om eventuelle mangler. Hvis køberen ikke overholder den fastsatte frist, fortabes ethvert krav. Køber skal straks underrette sælger, hvis varer ikke er modtaget af køber inden 30 dage efter afsendelsesdatoen, som meddelt af sælger.

 

6.6         

 

Returnering af varer og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og skal ske for købers regning. Køber skal ikke krediteres for paller, kasser eller anden emballage, der opkræves særskilt. Produkter, der er blevet brugt eller på nogen måde er brudt af den originale emballage, kan ikke returneres.

7. Betalingsbetingelser

 

7.1

 

Betalingen sker mod efterkrav.

 

7.2         

 

Hvis køberen er forsikret hos GERLING EKR, kan køberen få 30 dages kredit op til det beløb, som EKR har garanteret.

 

7.3         

 

I tilfælde af forsinket betaling opkræves en rente på 2,0 % for hver måned eller del af en måned fra betalingsdatoen, indtil betalingen er gennemført.

 

7.4         

 

Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf som modregning; ligesom købers reklamation i henhold til punkt 9 ikke giver køber ret til at tilbageholde købesummen.

 

7.5         

 

Varer sælges med ejendomsforbehold, hvorefter HBC Systems er berettiget til at tage de solgte varer tilbage, hvis køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

 

7.6         

 

Hvis Køber overtræder en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder hans forpligtelser i henhold til punkt 5, er HBC Systems berettiget til at annullere aftalen om salg af varerne for Købers regning til en anden person/virksomhed og/eller kræve erstatning. HBC Systems kan kræve erstatning for ethvert tab, herunder ethvert indirekte tab.

 

8. Garanti/ansvar

 

8.1         

 

Garantien omfatter kun produkter, der viser sig at være behæftet med væsentlige mangler som følge af mangelfuld produktion eller som følge af brug af defekte materialer leveret af HBC Systems. Garantien gælder kun, hvis varerne er blevet opbevaret korrekt og anvendt korrekt af køberen til sædvanlige formål i overensstemmelse med HBC Systems' specifikationer. HBC Systems er ikke ansvarlig for fejl, der skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse, ukorrekt montering udført af køber, ændringer foretaget af køber uden HBC Systems' skriftlige samtykke eller reparationer udført mangelfuldt af køber eller en tredjepart.

 

8.2         

 

Hvis produktet anses for at være behæftet med væsentlige mangler, er HBC Systems efter eget valg forpligtet til og berettiget til at afhjælpe manglen, foretage en erstatningslevering, give et forholdsmæssigt nedslag i prisen eller betale erstatning. Transport-, forsikrings-, rejse-, monterings- og andre udgifter i forbindelse med afhjælpning eller udskiftning af produktet betales af køberen. HBC Systems' erstatningsansvar er begrænset til fakturaprisen for det defekte produkt, og HBC Systems kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for erstatning for indirekte tab som f.eks. erstatning for tabt brug og tabt fortjeneste.

 

8.3        

 

Garantien omfatter ikke normal slitage og forringelse.

 

8.4         

 

HBC Systems er ikke ansvarlig for defekte materialer eller halvfabrikata, der leveres af køber, eller materialer, der er foreskrevet af køber, og som er uegnede til formålet.

 

8.5         

 

Ansvarsperioden udløber 24 måneder efter salgsdatoen.

 


9. Force majeure

 

9.1         

 

HBC Systems er ikke forpligtet til at betale erstatning for manglende opfyldelse af sin forpligtelse, hvis HBC Systems kan bevise, at dette skyldes en hindring, som virksomheden ikke har indflydelse på, såsom, men ikke begrænset til, krig, krigshandlinger, brand, strejke, lockout, eksport- og importforbud, embargo, forsinket eller utilstrækkelig levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop eller mangel på energi eller transportmuligheder.

 

9.2         

 

I sådanne tilfælde har HBC Systems ret til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at ophæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt med at eksistere, skal hver af parterne opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, medmindre HBC Systems tidligere har annulleret aftalen. En hindring, der varer mere end 3 måneder, giver hver part ret til at ophæve aftalen. 

 

 

10. Produktansvar

 

10.1      

 

Reglerne og bestemmelserne i henhold til den danske produktansvarslov finder til enhver tid anvendelse. HBC Systems kan ikke pålægges et ansvar, der går ud over det ansvar, der følger af den ufravigelige lovgivning. HBC Systems er ikke ansvarlig for tab ved handel, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab, medmindre dette er pålagt i henhold til ufravigelig lovgivning. HBC Systems' erstatningsansvar for produktansvar er maksimeret til et beløb på 1 300 000 EUR.

 

10.2      

 

Hvis HBC Systems holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, er køber forpligtet til at erstatte HBC Systems i overensstemmelse hermed. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol/voldgiftsret som den, der behandler sagen om HBC Systems' produktansvar.

 

 

11. Beskyttelse af rettigheder

 

11.1      

 

Køber erhverver ikke nogen rettigheder til HBC Systems' industrielle ejendomme gennem denne aftale, ligesom køber ikke har ret til at misbruge oplysninger om produktet og/eller produktet, der medfører en krænkelse af købers rettigheder.

 

11.2      

 

Hvis nogen af varerne eller deres emballage er fremstillet efter købers specifikationer, skal køber holde sælger skadesløs for alle søgsmål, krav, omkostninger, skader eller tab, der opstår som følge af krænkelse af patent, registreret design, varemærke, ophavsret eller lignende beskyttelse i forbindelse med de således fremstillede varer eller emballage.

 

11.3      

 

Sælgerens henvisninger til patenter, ophavsrettigheder, registrerede design, varemærker og lignende former for beskyttelse udgør ikke en garanti for gyldigheden heraf.

 


12. Design og beskrivelser

 

12.1      

 

Alle konstruktioner og tekniske dokumenter vedrørende materialerne eller produktionen af dem, som er overdraget til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver HBC Systems' ejendom og må ikke uden HBC Systems' samtykke anvendes til andre formål end montering, start, drift og vedligeholdelse af materialerne. Det nævnte materiale må ikke uden samtykke anvendes, kopieres, reproduceres, videregives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Materialet skal returneres på anmodning fra HBC Systems.

 

13. Meddelelser

 

13.1      

 

Enhver meddelelse, der skal eller må gives i henhold til denne aftale, skal være skriftlig og kan forkyndes pr. fax, kabel eller brev, der sendes til den sidst kendte adresse på den part, der skal forkyndes, og anses for at være forkyndt ved afsendelse af en fax på tidspunktet for afsendelsen, for kabel fireogtyve timer og for brev syv dage efter bevislig afsendelse, forudsat at enhver anden form for forkyndelse er gyldig, hvis den pågældende meddelelse eller anden meddelelse faktisk modtages på den pågældende adresse. 

 


14. Valg af lovvalg og voldgift

 

14.1      

 

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne aftale, afgøres i henhold til dansk lov.

 

14.2      

 

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne aftale, skal afgøres endeligt af domstolene i HBC System's jurisdiktion.

Omfattende produktsortiment

Omfattende produktsortiment

Hos HBC System sætter vi en stor ære i at give kunderne den bedste tekniske løsning til den pågældende type reparation af mindre skader både inden for og uden for køretøjet. Vi leverer udstyrsløsninger
Producentens godkendelser

Producentens godkendelser

HBC System er den internationale markedsleder inden for SMART Repair-kategorien og er den eneste leverandør, der har en række godkendelser fra bilproducenter - Daimler, Porsche, BMW, Nissan, Nissan, Honda, VW, Audi
Teknisk uddannelse

Teknisk uddannelse

Med mange års erfaring ved vi, at teknisk træning i brugen af vores produkter er afgørende for succes i salget, og derfor tilbyder vi certificerede kurser i alle produkter på vores dedikerede træningsakademi.
Salgs- og markedsføringsværktøjer

Salgs- og markedsføringsværktøjer

Når du lancerer en succesfuld SMART Repair-forretning, er det afgørende, at alle partnere er helt engagerede i programmet og i at levere den aftalte forretningsplan for området, mens vi på den anden side vil
Pressecenter

Pressecenter

I vores pressecenter finder du de seneste nyheder og ressourcer, der præsenterer HBC-systemets mærker og virksomhedens aktiviteter - herunder nyhedsarkiv, medieudklip, pressemeddelelser, logoer
Innovation

Innovation

Innovation er vores livsnerve - Diamond Cut Wheel Machine, Hybrid Paint Booth og All-In-One Trolley-arbejdsstationer er perfekte eksempler på brugervenlige løsninger til teknikere på farten eller på værkstedet.
Distribution

Distribution

Vi er stolte af at arbejde sammen med en række vigtige globale distributionspartnere rundt om i verden. Se kortet over distributører for at få kontaktoplysninger på hvert marked. Hvis du er interesseret i at blive distributør
Finansiering

Finansiering

HBC system samarbejder med EKF, Danmarks Eksportkreditinstitut. Med EKF til at bære risikoen nyder du godt af at blive bakket op af den danske stat, når du køber varer og tjenesteydelser fra din HBC
Direkte IATA-levering

Direkte IATA-levering

HBC System er IATA-godkendt, så alle leverancer, herunder farlige materialer, kan hurtigt arrangeres direkte af HBC System, selv når de indeholder farligt gods. IATA's regler for farligt gods sikrer
Privat Labeling

Privat Labeling

Vi tilbyder flere forskellige private labeling-alternativer. Vi har en omfattende portefølje af private label-kunder, herunder bilproducenter, lakproducenter
Overflade beskyttelse

Overflade beskyttelse

HBC Coating har specialiseret sig i professionelle polerings-, rengørings- og beskyttelsessystemer. Vores førsteklasses bilplejeprodukter sikrer de bedste resultater i klassen, samtidig med at de holder det enkelt
Reparation og Renovering af fælge

Reparation og Renovering af fælge

Wheel Restore producerer topmoderne udstyr til restaurering af legeringsfælge, såsom den revolutionerende Diamond Cut Machine, den automatiske Wheel Painting Machine, Wheel Blasting Cabinet og Straightener
Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade

Her kan du finde vores sikkerhedsdatablade for kemiske produkter, som du kan downloade i pdf. Du kan finde oplysninger om et produkts sammensætning og mulige risici. Desuden har vi listet forebyggelsesforanstaltninger
Supportcenter

Supportcenter

Besøg vores supportcenter for at finde manualer, software til farveblandinger, diagrammer, trinvise vejledninger, vidensbase, FAQ osv. Dette område opdateres ofte med nye oplysninger, så sørg for at kigge forbi, når du er i tvivl, eller tag kontakt
Kontakt os

Kontakt os

Uanset om du leder efter svar, ønsker et tilbud eller blot vil fortælle os, hvordan vi klarede os, kan du kontakte os på mange måder lige her. Vi hjælper dig med at løse dine problemer hurtigt og nemt
Bankoplysninger

Bankoplysninger

En oversigt over alle HBC-koncernens bankoplysninger
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, der er fuldt ud beskrevet
Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

Vores virksomhed har forpligtet sig til at være bæredygtig. Dette omfatter respekt for universelt anerkendte menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Se vores fulde adfærdskodeks her

Har du et spørgsmål? Vores kundeservice er klar til at hjælpe dig

Giv os et kald

+45 7022 7070

Send os en besked på WhatsApp

+45 3126 5820

eller send os

En e-mail