Allmänna villkor för försäljning och leverans

Allmänna villkor för försäljning och leverans

1. Tolkning och tillämpningsområde

 

1.1

 

I dessa villkor ska följande uttryck ha följande innebörd:
Säljaren/HBC Systems A/S, ett danskt registrerat aktiebolag (moms nr DK 40293698).

 

Köparen:
Den person, det företag eller den firma som ingår avtal om att köpa varor av säljaren.
Varorna:
De varor som säljaren ska sälja till köparen.
Kontraktet:
Avtalet om säljarens försäljning av varorna till köparen.

 

Uppgifter om kontraktet
De detaljer i avtalet som parterna skriftligen kommit överens om ska omfatta skriftliga telex, telegram och kabelprogram.

 

1.2         

 

Om inget annat anges i den orderbekräftelse som skickas av HBC Systems ska HBC Systems försäljnings- och leveransvillkor vara bindande för parterna och åsidosätta alla avtal och sedvänjor som strider mot dessa villkor, inklusive villkor som utarbetats och skickats av köparen.

 

2. Upprättande av kontraktet

 

2.1         

 

Avtalsvillkoren ska bestå av avtalsbestämmelserna, dessa försäljningsvillkor och eventuella andra villkor som HBC Systems skriftligen har godkänt. I händelse av olikheter mellan avtalsbestämmelserna och dessa villkor skall avtalsbestämmelserna ha företräde.

 

2.2         

 

Inga villkor som finns i något dokument som utfärdats av köparen eller i någon muntlig kommunikation mellan parterna ska tillämpas på kontraktet och dessa villkor eller avtalsbestämmelserna ska inte heller ändras utan säljarens skriftliga godkännande.

 

2.3         

 

För att Kontraktet ska vara en fullständig redogörelse för överenskommelsen mellan parterna när det gäller försäljningen av Varorna måste Köparen se till att alla förhandsrepresentationer som den vill förlita sig på uttryckligen har införlivats i Kontraktet genom skriftligt avtal med HBC Systems. När köparen ingår avtalet förlitar han sig inte på någon sådan förklaring som gjorts av eller på uppdrag av HBC Systems och som inte har införlivats på detta sätt.

 

2.4         

 

Beskrivningar och illustrationer av Varorna som lämnas tillsammans med en offert eller ingår i en katalog är endast en allmän presentation av Varorna och är inte avsedda att vara tillförlitliga när det gäller detaljer, eftersom förbättringar ständigt görs.

 


3. Myndighet

 

3.1         

 

Ingen oberoende person eller företag, såsom en agent, en representant eller en mäklare, ska ha rätt att binda HBC Systems om inte ett skriftligt avtal har ingåtts i denna utsträckning.

 

 

4. Offerter och beställningar

 

4.1         

 

Om de inte accepteras innan de upphör att gälla eller dras tillbaka ska säljarens offerter automatiskt upphöra att gälla efter 60 dagar, men de kan dras tillbaka tidigare.

 

4.2         

 

Säljarens offert är endast en inbjudan till försäljning. Inget avtal kommer att ingås förrän säljaren skriftligen har accepterat köparens beställning, och ingen anställd eller agent hos säljaren har befogenhet att ingå avtal på något annat sätt.

 

 

5. Priser

 

5.1         

 

Alla priser, inklusive priserna i den prislista som utarbetats av HBC Systems, är dagens priser fritt fabrik och exklusive mervärdesskatt, andra offentliga avgifter och förpackning. HBC Systems förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel ändra prislistor och katalogmaterial.

 

5.2         

 

Priset är exklusive arbete som orsakas av defekt material som levererats av köparen och övertid på grund av att arbetet måste utföras snabbare än vanligt; priset är dessutom exklusive lagring av det färdiga arbetet.

 

5.3         

 

Priset baseras på den växelkurs som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Efterföljande växelkursförändringar på mer än 5 procent ska ge HBC Systems rätt att justera sina priser i enlighet med detta. 

 


6. Leveransvillkor

 

6.1         

 

Leverans sker i enlighet med Incoterms EXW, Incoterms 2000, enligt vilka köparen - då varorna är färdiga och redo för leverans - bär risken och alla kostnader för leveransen, inklusive transportkostnader. Köparen är skyldig att i god tid meddela sina önskemål om transportsätt. I annat fall har HBC Systems rätt att välja transportsätt och transportväg.

 

6.2         

 

Om leveransen försenas är HBC Systems skyldigt att omedelbart meddela köparen. Om förseningen är avsevärd skall köparen ha rätt att meddela säljaren att varorna skall skickas inom 30 dagar från och med dagen för meddelandet, och efter utgången av denna period skall köparen som enda åtgärd ha rätt att skriftligen meddela ytterligare ett beslut om att omedelbart fastställa avtalet med avseende på de varor som då inte är färdiga för leverans, men denna rätt skall inte kunna utövas om förlängningen av leveranstiden beror på någon försummelse från köparens sida. Om leveranstiden överskrids med mer än 60 dagar kan förseningen betecknas som betydande. Köparen kan inte göra ovanstående krav gällande om förseningen beror på affärer hos köparen eller en underleverantör. Köparen kan under inga omständigheter kräva skadestånd för indirekt skada, inklusive ersättning för förlorad användning av produkterna och handelsförluster, eller göra några andra anspråk gällande.

 

6.3         

 

Om köparen inte tar emot leveransen vid den överenskomna tidpunkten, till exempel genom att bryta mot sin skyldighet att hämta varorna, har HBC Systems rätt att häva avtalet och kräva skadestånd. HBC Systems ska vidare ha rätt att sälja eller lagra varorna för köparens räkning. Förvaring av varorna ska ske på köparens risk.

 

6.4         

 

Leverans av en större eller mindre mängd varor än den mängd som anges i avtalet, leverans av andra varor som inte anges i avtalet eller leverans av varor varav endast vissa är defekta ger inte köparen rätt att avvisa alla levererade varor eller att säga upp avtalet helt eller delvis. Alla anspråk med avseende på fel i kvantitet eller typ av varor eller med avseende på de levererade varornas skick måste göras skriftligen till säljaren inom 10 dagar efter det att köparen mottagit varorna.

 

6.5         

 

Eventuella skador på varorna under transporten måste rapporteras skriftligen till HBC Systems inom 3 dagar efter att köparen mottagit varorna. Köparen är skyldig att undersöka varorna omedelbart vid mottagandet och senast 3 dagar efter mottagandet meddela eventuella brister. Om köparen inte iakttar den fastställda tiden kommer alla anspråk att förverkas. Köparen måste omedelbart meddela säljaren om varor inte har mottagits av köparen inom 30 dagar från det datum för avsändning som meddelats av säljaren.

 

6.6         

 

Returnering av varor och emballage kan endast ske enligt tidigare skriftlig överenskommelse och ska ske för köparens räkning. Köparen ska inte krediteras pallar, lådor eller annan förpackning som debiteras separat. Produkter som har använts eller som på något sätt har brutits ur originalförpackningen kan inte returneras.

7. Betalningsvillkor

 

7.1

 

Betalning ska ske mot kontant betalning vid leverans (COD).

 

7.2         

 

Om köparen är försäkrad hos GERLING EKR kan köparen beviljas 30 dagars kredit upp till det belopp som EKR garanterar.

 

7.3         

 

Om betalningen försenas ska en ränta på 2,0 procent för varje månad eller del av en månad tas ut från betalningsdagen till dess att betalning sker.

 

7.4         

 

Köparen har inte rätt att använda köpesumman eller en del av den som kvittning, liksom köparens reklamation enligt klausul 9 inte ger köparen rätt att hålla inne köpesumman.

 

7.5         

 

Varor säljs med äganderättsförbehåll enligt vilket HBC Systems har rätt att återta de sålda varorna om köparen - helt eller delvis - bryter mot sin betalningsskyldighet.

 

7.6         

 

Om Köparen bryter mot en eller flera av de angivna skyldigheterna, inklusive hans skyldigheter enligt punkt 5, har HBC Systems rätt att häva avtalet om att sälja varorna för Köparens räkning till en annan person/ett annat företag och/eller kräva skadestånd. HBC Systems kan kräva skadestånd för alla förluster, inklusive indirekta förluster.

 

8. Garantier/ansvar

 

8.1         

 

Garantin omfattar endast produkter som visat sig vara avsevärt defekta på grund av felaktig produktion eller på grund av användning av felaktigt material som levererats av HBC Systems. Garantin gäller endast om varorna har förvarats korrekt och använts korrekt av köparen för sedvanliga ändamål i enlighet med HBC Systems specifikationer. HBC Systems ansvarar inte för fel som beror på otillräckligt underhåll, felaktig montering utförd av köparen, ändringar som köparen gjort utan HBC Systems skriftliga medgivande eller reparationer som utförts bristfälligt av köparen eller tredje part.

 

8.2         

 

Om produkten anses vara avsevärt defekt är HBC Systems efter eget val skyldig och berättigad att avhjälpa felet, göra en ersättningsleverans, tillåta en proportionell minskning av priset eller betala skadestånd. Transport-, försäkrings-, rese-, monterings- och andra kostnader i samband med avhjälpande eller utbyte av produkten ska betalas av köparen. HBC Systems skadeståndsskyldighet är maximerad till fakturapriset för den defekta produkten och HBC Systems kan under inga omständigheter göras ansvarig för att betala skadestånd för indirekta förluster, t.ex. ersättning för förlorad användning och utebliven vinst.

 

8.3        

 

Garantin omfattar inte normalt slitage och försämring.

 

8.4         

 

HBC Systems är inte ansvarigt för defekta material eller halvfabrikat som tillhandahålls av köparen eller material som föreskrivs av köparen och som är olämpliga för ändamålet.

 

8.5         

 

Ansvarsperioden upphör 24 månader efter försäljningsdagen.

 


9. Force majeure

 

9.1         

 

HBC Systems är inte skyldig att betala skadestånd för att företaget inte har uppfyllt sina skyldigheter om HBC Systems kan bevisa att detta beror på ett hinder utanför företagets kontroll, såsom, men inte begränsat till, krig, krigshandlingar, brand, strejk, lockout, export- och importförbud, embargo, försenad eller otillräcklig leverans av material från underleverantörer, produktionsstopp eller brist på energi eller transportmöjligheter.

 

9.2         

 

I sådana fall har HBC Systems rätt att förlänga leveranstiden i enlighet med detta eller att häva avtalet. Så snart hindret har upphört att existera ska var och en av parterna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet om inte HBC Systems tidigare har sagt upp avtalet. Ett hinder som varar i mer än tre månader skall ge vardera parten rätt att säga upp avtalet. 

 

 

10. Produktansvar

 

10.1      

 

Reglerna och bestämmelserna i den danska lagen om produktansvar ska alltid gälla. HBC Systems kan inte åläggas något ansvar som överstiger det ansvar som föreskrivs i den oundgängliga lagstiftningen. HBC Systems är inte ansvarigt för handelsförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster om inte detta föreskrivs i den oundgängliga lagstiftningen. HBC Systems skadeståndsskyldighet för produktansvar är maximerad till ett belopp på 1 300 000 euro.

 

10.2      

 

Om HBC Systems hålls ansvarigt utöver det ansvar som anges ovan ska köparen vara skyldig att ersätta HBC Systems i enlighet med detta. Köparen ska vara skyldig att låta sig stämmas inför samma domstol/ skiljedomstol som den som prövar målet om HBC Systems produktansvar.

 

 

11. Skydd av rättigheter

 

11.1      

 

Köparen ska inte förvärva några rättigheter till HBC Systems industriella egenskaper genom detta avtal, liksom köparen inte ska ha rätt att missbruka någon information om produkten och/eller produkten som orsakar en kränkning av köparens rättigheter.

 

11.2      

 

Om någon av varorna eller deras förpackningar tillverkas enligt köparens specifikation ska köparen hålla säljaren skadeslös för alla åtgärder, krav, kostnader, skador eller förluster som uppstår till följd av intrång i patent, registrerad design, varumärke, upphovsrätt eller liknande skydd med avseende på de varor eller förpackningar som tillverkas på detta sätt.

 

11.3      

 

Säljarens hänvisningar till patent, upphovsrätt, registrerade mönster, varumärken och liknande former av skydd ska inte utgöra en garanti för deras giltighet.

 


12. Konstruktioner och beskrivningar

 

12.1      

 

Alla konstruktioner och tekniska dokument som rör materialet eller produktionen av det och som överlämnats till köparen före eller efter avtalets ingående ska förbli HBC Systems egendom och får inte utan HBC Systems samtycke användas för andra ändamål än för montering, start, drift och underhåll av materialet. Det nämnda materialet får inte utan samtycke användas, kopieras, reproduceras, överlämnas till eller på annat sätt komma till tredje parts kännedom. Materialet skall återlämnas på begäran av HBC Systems.

 

13. Meddelanden

 

13.1      

 

Alla meddelanden som krävs eller tillåts enligt detta avtal skall vara skriftliga och kan delges genom fax, kabel eller brev som skickas till den sist kända adressen till den part som skall delges, och skall anses vara delgivna när faxet skickas, när kabeln skickas tjugofyra timmar och när brevet skickas sju dagar efter bevisad avsändning, under förutsättning att alla andra former av delgivning skall vara giltiga om meddelandet eller annan kommunikation faktiskt tas emot på adressen. 

 


14. Val av lag och skiljedom

 

14.1      

 

Alla tvister som uppstår till följd av detta avtal ska avgöras enligt dansk lag.

 

14.2      

 

Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal ska slutligt avgöras av domstolarna i HBC Systems jurisdiktion.

Omfattande produktsortiment

Omfattande produktsortiment

På HBC System är vi mycket stolta över att kunna erbjuda kunderna den bästa tekniska lösningen för den specifika typen av reparation av mindre skador både invändigt och utvändigt av fordonet. Vi levererar kompletta systemlösningar
Tillverkarens godkännanden

Tillverkarens godkännanden

HBC System är den internationella marknadsledaren inom kategorin SMART Repair och är den enda leverantören som har ett antal godkännanden från fordonstillverkare - Daimler, Porsche, BMW, Nissan, Honda, VW, Audi.
Teknisk utbildning

Teknisk utbildning

Genom många års erfarenhet vet vi att teknisk utbildning i användningen av våra produkter är avgörande för att lyckas med försäljningen, och därför erbjuder vi certifierade kurser för alla produkter vid vår särskilda utbildningsakademi.
Verktyg för försäljning och marknadsföring

Verktyg för försäljning och marknadsföring

När du lanserar ett framgångsrikt SMART Repair-företag är det viktigt att alla partner är helt engagerade i programmet och levererar den överenskomna affärsplanen för området, medan vi å andra sidan kommer att
Presscenter

Presscenter

I vårt presscenter hittar du de senaste nyheterna och resurserna om HBC:s systemvarumärken och företagets verksamhet - inklusive nyhetsarkiv, pressklipp, pressmeddelanden, logotyper.
Innovation

Innovation

Innovation för oss är livsnervan i verksamheten - Diamond Cut fälg renoverings maskin, Hybrid lackeringsbox, All-In-One Trolley-arbetsstationer är perfekta exempel på lättanvända lösningar för tekniker som är på väg eller arbetar i verkstaden.
Distribution

Distribution

Vi är stolta över att arbeta med ett antal viktiga globala distributionspartner runt om i världen. Se kartan över distributörer för kontaktuppgifter på varje marknad. Om du är intresserad av att bli distributör
Finansiering

Finansiering

HBC system samarbetar med EKF, Danmarks exportkreditinstitut. Med EKF som riskbärare får du stöd av den danska staten när du köper varor och tjänster från ditt HBC-system.
Direkt IATA-leverans

Direkt IATA-leverans

HBC System är IATA-godkänt, så alla leveranser inklusive farligt material kan snabbt ordnas direkt av HBC System, även om de innehåller farligt gods. IATA:s bestämmelser om farligt gods garanterar
Privat märkning

Privat märkning

Vi erbjuder flera alternativ för privat märkning. Vi har en omfattande portfölj av kunder med privata märken, däribland biltillverkare, färgproducenter
HBC-lackskydd

HBC-lackskydd

HBC Coating har specialiserat sig på professionella polerings-, rengörings- och skyddssystem. Våra förstklassiga bilvårdsprodukter garanterar bästa resultat i klassen samtidigt som de är enkla att använda.
Renovering av fälgar

Renovering av fälgar

Wheel Restore tillverkar toppmodern utrustning för renovering av fälgar, såsom den revolutionerande Diamond Cut-maskinen, den automatiska fälg lackeringsroboten, riktmaskinen och blästerskåpet.
Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Här hittar du våra säkerhetsdatablad för kemiska produkter som du kan ladda ner i pdf-format. Du kan hitta information om produktens sammansättning och eventuella risker. Dessutom har vi listat förebyggande åtgärder
Stödcenter

Stödcenter

Besök vårt supportcenter för manualer, programvara för färgblandningar, diagram, steg för steg-guider, kunskapsbas, vanliga frågor och svar etc. Detta område uppdateras ofta med ny information så se till att titta förbi när du är osäker eller kontakta oss.
Kontakta oss

Kontakta oss

Oavsett om du letar efter svar, vill ha en offert eller bara vill berätta hur vi gjorde, hittar du många sätt att kontakta oss här. Vi hjälper dig att lösa dina problem snabbt och enkelt
Bankinformation

Bankinformation

En översikt över HBC-koncernens alla bankuppgifter
Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Våra fullständiga allmänna försäljnings- och leveransvillkor
Uppförandekod

Uppförandekod

Vårt företag är engagerat i hållbarhet. Detta inkluderar respekt för universellt erkända mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Se vår fullständiga uppförandekod här