Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Interpretatie en toepassingsgebied

 

1.1

 

In deze Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
De verkoper/HBC Systems A/S, een in Denemarken geregistreerde naamloze vennootschap (BTW-nr. DK 40293698).

 

De koper:
De persoon, firma of onderneming die een overeenkomst sluit om goederen van de verkoper te kopen
De goederen:
De goederen die door de verkoper aan de koper worden verkocht
Het contract:
De Overeenkomst tot verkoop van de Goederen door de Verkoper aan de Koper

 

Bijzonderheden van het contract
De tussen de partijen schriftelijk overeengekomen details van het contract omvatten schriftelijk telex, telegram en telegram.

 

1.2         

 

Tenzij anders vermeld in de door HBC Systems toegezonden orderbevestiging zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van HBC Systems bindend voor partijen en stellen zij alle met deze voorwaarden strijdige overeenkomsten en gebruiken terzijde, ook de door de koper uitgewerkte en toegezonden voorwaarden.

 

2. Opbouw van het contract

 

2.1         

 

De voorwaarden van het contract bestaan uit de contractvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden die schriftelijk door HBC Systems zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de contractvoorwaarden en deze voorwaarden prevaleren de contractvoorwaarden.

 

2.2         

 

Geen enkele bepaling in een document van de koper of een mondelinge mededeling tussen de partijen is van toepassing op het contract, noch kunnen deze voorwaarden of de contractvoorwaarden worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

2.3         

 

Opdat het Contract een volledige weergave zou zijn van de afspraken tussen de partijen met betrekking tot de verkoop van de Goederen, dient de Koper ervoor te zorgen dat elke precontractuele verklaring waarop hij zich wenst te baseren, uitdrukkelijk in het Contract is opgenomen door schriftelijke instemming van HBC Systems. Bij het aangaan van het Contract vertrouwt de Koper niet op een dergelijke vertegenwoordiging door of namens HBC Systems die niet op deze wijze is opgenomen.

 

2.4         

 

Beschrijvingen en illustraties van de Goederen die bij een offerte of in een catalogus zijn opgenomen, zijn slechts een algemene voorstelling van de Goederen en zijn niet bedoeld om betrouwbaar te zijn met betrekking tot details, aangezien er voortdurend verbeteringen worden aangebracht.

 


3. Autoriteit

 

3.1         

 

Geen enkele onafhankelijke persoon/onderneming, zoals een agent, een vertegenwoordiger of een makelaar, is gerechtigd HBC Systems te binden, tenzij daartoe een schriftelijke overeenkomst is gesloten.

 

 

4. Offertes en bestellingen

 

4.1         

 

De door de verkoper gemaakte offertes vervallen automatisch na 60 dagen, maar kunnen eerder worden ingetrokken, tenzij zij vóór het verval of de intrekking zijn aanvaard.

 

4.2         

 

De offerte van de Verkoper is slechts een uitnodiging tot behandeling. Er is geen overeenkomst totdat de verkoper de bestelling van de koper schriftelijk heeft aanvaard, en geen enkele werknemer of agent van de verkoper is bevoegd om op een andere manier te contracteren.

 

 

5. Prijzen

 

5.1         

 

Alle prijzen, ook die in de door HBC Systems opgestelde prijslijst, zijn dagprijzen af fabriek en exclusief omzetbelasting, andere openbare lasten en verpakking. HBC Systems behoudt zich het recht voor om prijslijsten en catalogusmateriaal met een opzegtermijn van 30 dagen te wijzigen.

 

5.2         

 

De prijs is exclusief werkzaamheden veroorzaakt door ondeugdelijke door de koper geleverde materialen en overwerk als gevolg van sneller dan gebruikelijke werkzaamheden; voorts is de prijs exclusief opslag van voltooid werk.

 

5.3         

 

De prijs is gebaseerd op de wisselkoers ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Latere koersschommelingen van meer dan 5 procent geven HBC Systems het recht haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

 


6. Leveringsvoorwaarden

 

6.1         

 

De levering geschiedt volgens Incoterms EXW, Incoterms 2000, volgens welke - de goederen gereed en voor levering gereed zijn - de Koper het risico en de eventuele kosten van de levering inclusief de transportkosten draagt. De koper is verplicht tijdig zijn wensen ten aanzien van de wijze van vervoer kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is HBC Systems gerechtigd wijze en route van vervoer te kiezen.

 

6.2         

 

Indien de levering wordt vertraagd, is HBC Systems verplicht de koper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de vertraging aanzienlijk is, heeft de koper het recht de verkoper op te zeggen dat de goederen binnen 30 dagen na de datum van deze kennisgeving moeten worden verzonden; na het verstrijken van deze termijn heeft de koper als enige remedie het recht de overeenkomst onverwijld schriftelijk vast te stellen voor de goederen die dan nog niet gereed zijn voor verzending, maar dit recht kan niet worden uitgeoefend indien de verlenging van de levertijd te wijten is aan een verzuim van de koper. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 60 dagen is de vertraging aanzienlijk te noemen. De Koper kan bovenstaande aanspraken niet doen gelden indien de vertraging te wijten is aan zaken van de Koper of een onderleverancier. In ieder geval kan de Koper geen aanspraak maken op vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen vergoeding van gebruiksderving van de producten en bedrijfsschade, noch verdere aanspraken doen gelden.

 

6.3         

 

Indien de koper de goederen niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, bijvoorbeeld door het niet nakomen van zijn afhaalplicht, is HBC Systems gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. HBC Systems is voorts gerechtigd de goederen voor rekening van de koper te verkopen of op te slaan. De opslag van de goederen geschiedt voor risico van de koper.

 

6.4         

 

De levering van een grotere of kleinere hoeveelheid Goederen dan de hoeveelheid voorzien in het Contract, de levering van andere goederen die niet voorzien zijn in het Contract of de levering van Goederen waarvan slechts enkele gebreken vertonen, geven de Koper niet het recht alle geleverde Goederen te weigeren of het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Elke vordering met betrekking tot een fout in de hoeveelheid of soort Goederen of met betrekking tot de staat van de geleverde Goederen moet schriftelijk aan de Verkoper worden gedaan binnen 10 dagen na ontvangst van de Goederen door de Koper.

 

6.5         

 

Eventuele transportschade aan de goederen dient binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen door de koper schriftelijk aan HBC Systems te worden gemeld. De koper is verplicht de goederen onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst eventuele gebreken te melden. Indien de Koper de gestelde termijn niet in acht neemt, vervalt elke aanspraak. De Koper dient de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen indien goederen niet binnen 30 dagen na de door de Verkoper gemelde verzenddatum door de Koper zijn ontvangen.

 

6.6         

 

Terugzending van goederen en verpakkingen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke overeenkomst en geschiedt voor rekening van de Koper. De Koper wordt niet gecrediteerd voor pallets, dozen of andere verpakkingen die afzonderlijk in rekening worden gebracht. Producten die gebruikt zijn of op enigerlei wijze uit de originele verpakking zijn gebroken, kunnen niet worden geretourneerd.

7. Betalingsvoorwaarden

 

7.1

 

De betaling geschiedt onder rembours.

 

7.2         

 

Indien de Koper verzekerd is bij GERLING EKR kan de Koper 30 dagen krediet worden verleend tot het door EKR gegarandeerde bedrag.

 

7.3         

 

In geval van te late betaling wordt een rente van 2,0 procent per maand of gedeelte van een maand in rekening gebracht vanaf de datum van betaling tot aan de betaling.

 

7.4         

 

De koper is niet gerechtigd het aankoopbedrag of een gedeelte daarvan als verrekening aan te wenden; evenmin als een klacht van de koper op grond van artikel 9 de koper het recht geeft het aankoopbedrag in te houden.

 

7.5         

 

De goederen worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud op grond waarvan HBC Systems gerechtigd is de verkochte goederen terug te nemen in geval de koper - geheel of gedeeltelijk - in strijd handelt met zijn betalingsverplichting.

 

7.6         

 

Indien de koper een of meer van de genoemde verplichtingen, waaronder zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 5, schendt, is HBC Systems gerechtigd de overeenkomst tot verkoop van de goederen voor rekening van de koper aan een andere persoon/onderneming te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. HBC Systems kan schadevergoeding vorderen voor alle schade, ook voor indirecte schade.

 

8. Garantie/verantwoordelijkheid

 

8.1         

 

De garantie omvat uitsluitend producten waarvan is aangetoond dat zij aanzienlijke gebreken vertonen als gevolg van een gebrekkige productie of als gevolg van het gebruik van door HBC Systems geleverde ondeugdelijke materialen. De garantie geldt uitsluitend indien de goederen door de koper naar behoren zijn opgeslagen en op de gebruikelijke wijze zijn gebruikt volgens de specificaties van HBC Systems. HBC Systems is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van onvoldoende onderhoud, onjuiste montage door de koper, wijzigingen die de koper zonder schriftelijke toestemming van HBC Systems heeft aangebracht, of reparaties die door de koper of een derde gebrekkig zijn uitgevoerd.

 

8.2         

 

Indien het product aanzienlijk gebrekkig wordt bevonden is HBC Systems naar eigen keuze verplicht en gerechtigd tot herstel van het gebrek, vervangende levering, evenredige vermindering van de prijs of schadevergoeding. Transport, verzekering, reizen, montage en andere kosten verbonden aan het herstel of de vervanging van het product zijn voor rekening van de koper. De aansprakelijkheid van HBC Systems tot schadevergoeding is gemaximeerd tot de factuurprijs van het gebrekkige product en HBC Systems kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tot vergoeding van indirecte schade zoals vergoeding van gebruiks- en winstderving.

 

8.3        

 

De garantie omvat geen normale slijtage en aantasting.

 

8.4         

 

HBC Systems is niet aansprakelijk voor door de koper geleverde ondeugdelijke materialen of halfproducten of door de koper voorgeschreven ongeschikte materialen.

 

8.5         

 

De aansprakelijkheidsperiode eindigt op 24 maanden na de datum van verkoop.

 


9. Overmacht

 

9.1         

 

HBC Systems is niet gehouden tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van haar verplichting indien HBC Systems kan aantonen dat dit te wijten is aan een van de wil van het bedrijf onafhankelijke belemmering zoals, maar niet beperkt tot oorlog, molest, brand, staking, uitsluiting, in- en uitvoerverboden, embargo, vertraagde of onvoldoende levering van materialen van onderleveranciers, stilstand van de productie of gebrek aan energie of transportmogelijkheden.

 

9.2         

 

In deze gevallen is HBC Systems gerechtigd de levertijd dienovereenkomstig te verlengen of de overeenkomst te annuleren. Zodra de belemmering heeft opgehouden te bestaan, zal ieder der partijen zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomen, tenzij HBC Systems eerder de overeenkomst heeft opgezegd. Een belemmering van meer dan 3 maanden geeft iedere partij het recht de overeenkomst te annuleren. 

 

 

10. Productaansprakelijkheid

 

10.1      

 

De regels en bepalingen krachtens de Deense wet op de productaansprakelijkheid zijn te allen tijde van toepassing. De aansprakelijkheid van HBC Systems kan niet verder gaan dan die welke door de dwingende wetgeving wordt opgelegd. HBC Systems is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving of enige andere indirecte schade tenzij de onmisbare wetgeving dit voorschrijft. De aansprakelijkheid van HBC Systems tot schadevergoeding wegens productaansprakelijkheid is gemaximeerd tot een bedrag van € 1.300.000.

 

10.2      

 

Indien HBC Systems verder aansprakelijk wordt gesteld dan de hiervoor genoemde aansprakelijkheid is de koper gehouden HBC Systems dienovereenkomstig te vrijwaren. De koper is verplicht zich te laten dagvaarden voor dezelfde rechter als die welke over de productaansprakelijkheid van HBC Systems oordeelt.

 

 

11. Bescherming van rechten

 

11.1      

 

De koper verkrijgt door deze overeenkomst geen rechten op de industriële eigendommen van HBC Systems zoals de koper ook niet gerechtigd is misbruik te maken van informatie van het product en/of het product waardoor de rechten van de koper worden geschonden.

 

11.2      

 

Wanneer de Goederen of hun verpakking volgens de specificaties van de Koper zijn geproduceerd, vrijwaart de Koper de Verkoper van alle acties, vorderingen, kosten, schade of verliezen die voortvloeien uit enige inbreuk op enig octrooi, geregistreerd ontwerp, handelsmerk, auteursrecht of enige soortgelijke bescherming met betrekking tot de aldus geproduceerde Goederen of verpakking.

 

11.3      

 

Elke verwijzing door de Verkoper naar octrooien, auteursrechten, geregistreerde modellen, handelsmerken en analoge vormen van bescherming vormt geen garantie voor de geldigheid daarvan.

 


12. Ontwerpen en beschrijvingen

 

12.1      

 

Alle voor of na het sluiten van de overeenkomst aan de koper verstrekte ontwerpen en technische bescheiden betreffende de materialen of de vervaardiging daarvan blijven eigendom van HBC Systems en mogen zonder toestemming van HBC Systems niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het monteren, opstarten, bedienen en onderhouden van de materialen. Het genoemde materiaal mag niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven aan of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht. Het materiaal moet op verzoek van HBC Systems worden teruggegeven.

 

13. Mededelingen

 

13.1      

 

Elke kennisgeving die krachtens deze verordening vereist of toegestaan is, geschiedt schriftelijk en kan worden betekend per fax, telegram of brief aan het laatst bekende adres van de te betekenen partij en wordt in het geval van een fax geacht te zijn betekend op het tijdstip van verzending, in het geval van een telegram binnen vierentwintig uur en in het geval van een brief zeven dagen na bewezen verzending, met dien verstande dat elke andere wijze van betekening geldig is indien genoemde kennisgeving of andere mededeling daadwerkelijk op het adres wordt ontvangen. 

 


14. Rechtskeuze en arbitrage

 

14.1      

 

Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit, wordt beslecht overeenkomstig het Deense recht.

 

14.2      

 

Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit, zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied van HBC System.

Uitgebreid productassortiment

Uitgebreid productassortiment

Bij HBC System zijn we er trots op klanten de beste technische oplossing te bieden voor het specifieke type kleine schadeherstel, zowel binnen als buiten het voertuig. Wij leveren uitrustingsoplossingen
Goedkeuringen van de fabrikant

Goedkeuringen van de fabrikant

HBC System is de internationale marktleider in de categorie SMART Repair en is de enige leverancier met een aantal goedkeuringen van voertuigfabrikanten - Daimler, Porsche, BMW, Nissan, Honda, VW, Audi.
Technische opleiding

Technische opleiding

Uit jarenlange ervaring weten wij dat technische training in het gebruik van onze producten cruciaal is voor succes in de verkoop. Daarom bieden wij voor alle producten gecertificeerde trainingen aan in onze speciale Training Academy.
Verkoop- en marketinginstrumenten

Verkoop- en marketinginstrumenten

Bij de lancering van een succesvol SMART Repair bedrijf is het cruciaal dat alle partners zich volledig inzetten voor het programma en de uitvoering van het overeengekomen bedrijfsplan voor het gebied, terwijl wij aan de andere kant
Perscentrum

Perscentrum

In ons Perscentrum vindt u het laatste nieuws en bronnen over de HBC-systeemmerken en de bedrijfsactiviteiten - inclusief nieuwsarchief, mediaknipsels, persberichten, logo's
Innovatie

Innovatie

Innovatie is voor ons het levensbloed van het bedrijf - de Diamond Cut Velgenmachine, Hybrid Spuitcabine en All-In-One Trolley werkstations zijn perfecte voorbeelden van gebruiksvriendelijke oplossingen voor technici die onderweg zijn of in de werkplaats werken.
Distributie

Distributie

Wij zijn er trots op samen te werken met een aantal belangrijke wereldwijde distributiepartners. Bekijk de kaart met distributeurs voor contactgegevens in elke markt. Als u geïnteresseerd bent om distributeur te worden
Financiering

Financiering

HBC system werkt samen met EKF, de Deense exportkredietinstelling. Met EKF als risicodrager profiteert u van de steun van de Deense staat bij de aankoop van goederen en diensten van uw HBC.
Directe IATA-levering

Directe IATA-levering

HBC system is IATA goedgekeurd zodat alle leveringen inclusief gevaarlijke stoffen snel direct door HBC System geregeld kunnen worden, zelfs als deze gevaarlijke goederen bevatten. De IATA-voorschriften voor gevaarlijke goederen garanderen
Private Labeling

Private Labeling

Wij bieden verschillende private label alternatieven. Wij hebben een uitgebreide portefeuille van private label klanten waaronder autofabrikanten, verfproducenten
HBC Coating

HBC Coating

HBC Coating is gespecialiseerd in professionele polijst-, reinigings- en beschermingssystemen. Onze premium autoverzorgingsproducten zorgen voor de beste resultaten in hun klasse en houden het eenvoudig
Velgen herstellen

Velgen herstellen

Wheel Restore produceert ultramoderne apparatuur voor de reparatie van lichtmetalen velgen, zoals de revolutionaire Diamond Cut Machine, de Automatische Velgen Spuitcabine, de Velgenstraalcabine en Velgenrichtmachine.
Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen

Hier vindt u onze veiligheidsinformatiebladen voor chemische producten die u in pdf kunt downloaden. U vindt er informatie over de samenstelling van een product en mogelijke risico's. Verder hebben we preventiemaatregelen op een rijtje gezet
Ondersteuningscentrum

Ondersteuningscentrum

Bezoek ons ondersteuningscentrum voor handleidingen, kleurmengsoftware, grafieken, stap voor stap handleidingen, kennisbank, FAQ, enz. Dit gebied wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie, dus kom langs wanneer u twijfelt of neem contact op.
Contacteer ons

Contacteer ons

Of u nu op zoek bent naar antwoorden, een offerte wilt ontvangen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, u vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij helpen u uw problemen snel en gemakkelijk op te lossen.
Bank Informatie

Bank Informatie

Een overzicht van alle bankgegevens van de HBC Groep
Voorwaarden

Voorwaarden

Onze volledige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Gedragscode

Gedragscode

Ons bedrijf zet zich in voor duurzaamheid. Dit omvat respect voor universeel erkende mensenrechten, het milieu en anti-corruptie. Bekijk hier onze volledige gedragscode